Joosen-Luyckx Aqua Bio nv, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen met nummer 0440.948.241 met maatschappelijke zetel gevestigd te 2300 Turnhout, Oude Kaai 26 (hierna “Aqua Bio” genoemd) is een onderneming gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en leveren van kwalitatief hoogstaande kaviaar en nevenproducten (hierna de “Producten” genoemd).
De klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met Aqua Bio komt te staan binnen het kader van zijn of haar handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit (hierna de “Klant” genoemd).

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Aqua Bio en de Klant.

1.2 Het plaatsen van een bestelling bij Aqua Bio houdt de integrale kennisname alsook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van Aqua Bio in.

1.3 De toepassing van de algemene voorwaarden van Aqua Bio sluit de toepassing van enige andere (algemene of bijzondere) voorwaarden van de Klant uit.

Artikel 2: Aanbod

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Aqua Bio gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Aqua Bio niet.

2.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

2.4 Kaviaar is een natuurlijk product, wij werken niet met kleurstoffen. Daarom is het mogelijk dat de kleuren van de kaviaar op de webshop kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleur. De kleur van Gold Label, Osietra en Platinum kunnen een groene, grijze maar ook een zwarte kleur hebben. Dit heeft geen invloed op de smaak en kwaliteit van de kaviaar.

Artikel 3: De overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Aqua Bio onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Aqua Bio passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Aqua Bio voor een veilige webomgeving. Indien de consument gehouden is tot elektronische betaling, zal Aqua Bio daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 4: Klachten

4.1 De Klant verbindt zich ertoe om de Producten na levering ervan onmiddellijk te onderzoeken. Eventuele zichtbare gebreken dienen onverwijld en uiterlijk 24 uur na levering schriftelijk aan Aqua Bio te worden meegedeeld.

4.2 Klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.

4.3 Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan schriftelijk door de Klant aan Aqua Bio te worden meegedeeld. De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven.

4.4 Ingeval de door Aqua Bio geleverde Producten gebreken zouden vertonen, kan de Klant uitsluitend aanspraak maken op een vervanging van deze Producten, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

4.5 De onvoorwaardelijke aanvaarding van de Producten van Aqua Bio zal blijken uit:

  • de integrale betaling van de factuur; dan wel
  • het protestloos in ontvangst nemen van de factuur; dan wel
  • de voorbehoudsloze ingebruikneming of verdere verkoop van de Producten.

Artikel 5: Prijzen

5.1 Tenzij de partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling zouden overeenkomen, zal Aqua Bio de Producten leveren tegen de forfaitaire prijs die in de bevestigde offerte tussen Aqua Bio en de Klant werd overeengekomen, dan wel tegen de dagprijs zoals opgenomen in de alsdan geldende prijslijst.

De Klant kan de geldende prijslijst te allen tijde schriftelijk bij AQUA BIO opvragen.

5.2 De prijzen zijn BTW inclusief, waarbij de BTW en enige andere belastingen of heffingen gerelateerd aan de Producten geleverd door Aqua Bio, inclusief alle vervoers- en verpakkingskosten, belastingen of heffingen die in voege treden sinds de aanvangsdatum van de overeenkomst zoals bepaald in de bevestigde offerte, integraal ten laste van de Klant zullen vallen.

5.3 Aqua Bio behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de ondertekening van de offerte, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet beperkt tot de prijzen van transport, grondstoffen en energie en de loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

Artikel 6: Betaling

6.1 Behoudens andersluidende bepalingen in de bevestigde offerte, zijn de goederen van Aqua Bio contant betaalbaar op het moment van het plaatsen van de bestelling. De facturen worden betaald in EURO via elektronische weg of indien uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen via overschrijving op de bankrekening zoals weergegeven op de betreffende factuur.

6.2 Aqua Bio is gerechtigd om een voorschot of de integrale voorafbetaling van een factuur te vorderen en, bij gebreke hieraan, het leveren van de Producten op te schorten tot de betaling ervan.

De eerste bestelling van een nieuwe Klant, ongeacht de omvang ervan, en elke bestelling onder 250 EUR netto dient tegen rembours en in contanten betaald te worden of op voorhand.

6.3 Klachten met betrekking tot een factuur zijn enkel ontvankelijk indien de Klant Aqua Bio hiervan schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte stelt binnen een termijn van 7 werkdagen na de uitgiftedatum van de factuur (zonder dat zulke kennisgeving enige erkenning vanwege Aqua Bio met de inhoud ervan zou betekenen). Bij gebreke aan zulke kennisgeving wordt de factuur als door de Klant aanvaard beschouwd zonder enig voorbehoud.

6.4 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Aqua Bio zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende leveringen te schorsen, eveneens dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding,

6.5 Bij niet-betaling van een factuur zal de Klant tevens automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest a rato van 1 % per maand verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur. Bovendien zal de Klant tevens automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire som van 10 % op het factuurbedrag, BTW exclusief, met een minimum van 150 EUR, verschuldigd zijn zonder afbreuk te doen aan het recht van Aqua Bio om de effectief geleden schade in zulk geval integraal te vorderen van de Klant.

Artikel 7: Levering en aanvaarding

7.1 De levering geschiedt af fabriek, onverschillig wat ten aanzien van de vrachten en andere kosten is overeengekomen en wie voor de verzending zorg draagt, zodat de goederen steeds reizen voor risico van de klant.

7.2 Na het verstrijken van de uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijnen zijn de goederen steeds voor risico van de klant, ook al bevinden ze zich in de magazijnen van Aqua Bio.

Artikel 8: Herroepingsrecht / retourneren

8.1 Vanwege de aarde van de aangeboden goederen, is het voor de consument niet mogelijk om zich te beroepen op enig herroepingsrecht.

8.2 De goederen kunnen nooit geretourneerd worden aan Aqua Bio en er zal alsook nooit een terugbetaling kunnen plaatsvinden.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom die rust op de Producten zal pas worden overgedragen aan de Klant bij volledige voldoening door de Klant van de betreffende facturen. Niettemin zullen, zoals hoger vermeld, de risico’s van het verlies of de vernietiging van de Producten integraal worden gedragen door de Klant vanaf het moment dat de Producten Aqua Bio verlaten.

9.2 Tot op het ogenblik dat de eigendom van de Producten effectief aan de Klant is overgedragen, (i) is het de Klant verboden om de Producten als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht, (ii) zal de Klant op de Producten een teken aanbrengen dat duidelijk aangeeft dat de Producten eigendom blijven van Aqua Bio en (iii) zal de Klant de Producten apart opslaan zodat ze niet vermengd worden met producten van de Klant of van derde partijen.

9.3 De Klant verbindt zich ertoe om Aqua Bio onmiddellijk schriftelijke te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de Producten zou zijn gelegd.

9.4 De Klant verbindt zich ertoe om Aqua Bio te verwittigen indien de Producten worden opgeslagen in een pand dat niet zijn of haar eigendom is en zal op verzoek van Aqua Bio de identiteit van de eigenaar meedelen.

Artikel 10: Beperkte aansprakelijkheid

10.1 Behoudens ingeval van bedrog, intentionele fout of zware fout, is Aqua Bio nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, of enige ander vorm van schade.

10.2 De totale (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid van Aqua Bio wordt bovendien te allen tijde beperkt tot de prijs betaald voor de Producten onder de bevestigde transactie.

10.3 De Klant garandeert dat de informatie en de producten die hij overmaakt aan Aqua Bio geen gebreken vertonen en geen inbreuk maken op de rechten van derden. In ieder geval zal hij Aqua Bio vrijwaren voor eender welke vordering op die basis, alsook Aqua Bio vergoeden voor alle mogelijke, geleden schade in dit verband.

Artikel 11: Splitsbaarheid

11.1 Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar, nietig, niet-toepasbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen Aqua Bio en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de betreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 12: Vertrouwelijkheid

12.1 Alle meegedeelde of uitgewisselde informatie tussen Aqua Bio en de Klant in het kader van de overeenkomst of naar aanleiding ervan blijft uitdrukkelijk geheim met uitzondering van de informatie die de partijen reeds aan het publiek zouden hebben bekendgemaakt of informatie waarvan het publiek geacht is er op de hoogte van te zijn.

12.2 De partijen verbinden zich ertoe om zowel tijdens als na de duur van de overeenkomst en voor een periode van 1 jaar na de beëindiging ervan, de vertrouwelijke informatie die hen bekendgemaakt werd niet openbaar te maken, te gebruiken, te vermenigvuldigen, noch toe te laten dat ze voor andere doeleinden aangewend wordt dan die waarvoor ze bekendgemaakt werd.

Artikel 13: Geen exclusiviteit

13.1 Geen van beide partijen zijn gebonden door enige exclusiviteitsverplichting.

Artikel 14: Overmacht

14.1 Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van de producten ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventie van overheidswege en fouten en vertragingen te wijten aan derden, etc.

14.2 De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter ervan aan te tonen.

14.3 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. Indien de overmacht langer dan 2 maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de andere partij tot betaling van enige vergoeding aan de eerste partij kan worden gehouden.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

15.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Turnhout, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.